Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij KAAP Consulting producten en/of diensten ter beschikking stelt of levert, ook als deze niet nader in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

 
Artikel 1. Algemeen

A. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: KAAP Consulting;

Opdrachtgever: de partij aan wie KAAP Consulting een aanbieding heeft gedaan of met wie KAAP Consulting een verbintenis is aangegaan;

Partijen: KAAP Consulting en de opdrachtgever;

Intellectuele eigendomsrechten: auteursrechten, tekening- en modelrecht, merkrechten, handelsnamen, en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten;

Producten: apparatuur en andere goederen en zaken, alsmede, werken die de uitkomst van dienstverlening zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

A. Eventuele inkoop- en andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Ondertekening door de opdrachtnemer van documenten van de opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke aanvaarding.

B. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van wijziging tot stand komen.

C. Onverminderd het bepaalde in artikel 2B zijn afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze in een door de opdrachtnemer en de opdrachtgever ondertekend geschrift zijn vastgelegd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

A. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld.

 

Artikel 4. Informatieplicht en uitvoering

A. De opdrachtgever en de opdrachtnemer informeren elkaar over al die omstandigheden en ontwikkelingen waarvan de andere partij, gelet op de goede uitvoering van de werkzaamheden, op de hoogte moet zijn. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig en nuttig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.

B. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van de opdrachtgever, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer is gesteld of indien de plaats waar de opdrachtnemer producten moet afleveren respectievelijk diensten moet verlenen niet conform de afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer is gesteld of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

C. Ingeval medewerkers van de opdrachtnemer ten kantore van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telefoon, datacommunicatie-faciliteiten, e.d. zorgdragen.

 

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht vertrouwelijke informatie

A. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichtingen zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

 

Artikel 6. Tarieven, betaling en incasso

A. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

B. Het honorarium en de overige kosten die worden gemaakt door de opdrachtnemer, worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de declaratiedatum, tenzij door de opdrachtnemer en opdrachtgever anders is overeengekomen.

C. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft de opdrachtnemer het recht wettelijke rente te berekenen. De opdrachtnemer heeft het recht voor een tweede en iedere volgende herinnering € 125,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat de betaling is geschiedt.

D. De opdrachtnemer heeft het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen.

Ingeval zo’n wijziging een verhoging inhoudt die het op dat moment meest recente CBSindexcijfer regelingslonen per uur van volwassen werknemers bij het bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlenging (met als basis 2005 = 100) plus 3% te boven gaat, heeft de opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer, binnen 30 dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs- of tariefsverhoging, tenzij de opdrachtnemer alsdan schriftelijk verklaart de verhoging die het vorenstaande te boven gaat in te trekken.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

A. Alle door de opdrachtnemer op grond van een overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever alle krachtens die overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft betaald. De opdrachtgever kan vrijelijk beschikken over de informatie, onder vermelding van de opdrachtnemer. Indien de informatie bestemd is voor publicatie in enigerlei vorm is voor wijzigingen toestemming van de opdrachtnemer nodig.

B. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten berusten bij de opdrachtnemer, behoudens indien en voorzover in een door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

C. Aanduidingen omtrent intellectuele eigendomsrechten mogen door de opdrachtgever niet uit de producten verwijderd of onherkenbaar gemaakt worden.

D. Het is de opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van producten.

 

Artikel 8. Leveringstermijnen

A. Alle door de opdrachtnemer genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer verwezenlijkt kunnen worden. Indien overschrijding dreigt, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

A. Voor elk van de door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van projecten. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding, noch op schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever (op enigerwijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade of gevolgschade.

B. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is de opdrachtnemer – met inachtneming van het hierna in artikel 9C bepaalde – slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde inkomsten en/of winst.

C. De door de opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

 

Artikel 10. Overmacht

A. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Onder overmacht wordt voor de opdrachtnemer mede verstaan tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van toeleveranciers van de opdrachtnemer, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 

Artikel 11. Concurrentiebeding

A. Ingeval de opdrachtnemer ingehuurde consultants aan de opdrachtgever ter beschikking stelt zal de opdrachtgever gedurende 12 maanden na beëindiging van de betreffende overeenkomst, geen via de opdrachtgever ingehuurde consultants die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomst van de opdrachtnemer werkzaamheden voor zich laten verrichten. Bij overtreding door de opdrachtgever van het gestelde in dit artikel, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van €25.000,-.

 

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

A. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de opdrachtgever – al dan niet – voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. De opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

A. Op alle rechtshandelingen van de opdrachtnemer en verbintenissen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Amsterdam bevoegd.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

A. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Regio Amsterdam.

B. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de dienstverleningsovereenkomst met de opdrachtgever.

C. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.